NFRT Styret

§ 12 STYRET

Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte og har ansvar for daglig drift i forbundet. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Eventuelt honorar for styret  fastsettes av årsmøtet.

 

Styrets oppgaver:

  • Samarbeide med myndigheter sentralt og lokalt.
  • Planlegge og gjennomføre forbundets aktiviteter som fremkommer av forbundets planer.
  • Til enhver tid sørge for at forbundets rutiner og prosedyrer er oppdatert i henhold til gjeldende praksis og lover.
  • Gi informasjon og holde medlemmene oppdatert om aktuelle endringer.
  • Sørge for at forbundet gir medlemmene tilbud om aktuelle kurs.
  • Innkalle og gjennomføre årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte.
  • Styret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.

Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til aktuelt lovverk.

Kun styret kan gi tillatelse til å bruke NFRTs organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 – 5 medlemmer (leder og 2 – 4 styremedlemmer samt 1 – 2 varamedlemmer). Styret konstituerer seg selv. Valgperioden er for 2 år. Styrts medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktig saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Leder av utdanningsinstitusjon kan ikke være leder i styret.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Sekretær/Kasserer: Anita Lien Lillestrøm
Medlem: Karin Danneker