FAGLIG/FAG-ETISK RÅD (FER)

§13 Faglig/Fag-Etisk Råd (FER)

Bakgrunnen for opprettelse av Fagetisk råd er tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, med krav om at NFRT som en godkjent utøverorganisasjon må ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et fagetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler.

Medlemmer i Faglig/Fagetisk råd må være godkjente terapeutmedlemmer, jobbet med regresjonsterapi og vært medlem av NFRT i minimum 3 år. Representantene velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

Det Faglig/Fagetiske rådet konstituerer seg selv.

Rådgivende faglig organ

Faglig/Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av regresjonsterapi ifølge myndighetenes anbefaling. Fagetisk råd er underlagt styret.

Faglig/Fagetisk råd er et organ for evaluering og kvalitetssikring av godkjente utdanningsinstitusjoner. Den skal også utrede/ innstille nye utdanningsinstitusjoner for godkjenning i styret. Rådet har som målsetting at godkjente og nye utdanningsinstitusjoner skal holde høy faglig kvalitet i henhold til NFRT’s utdanningsplattform.

Arbeidsoppgaver for Faglig/Fagetisk råd:

  • Forberede innstilling tilknyttet søknad fra terapeuter som har utdanning fra skoler som NFRT ikke har godkjent.
  • Ivareta klagerett fra pasient/klient på regresjonsterapeut og forberede sak etter rutine vedtatt av årsmøtet.
  • Ivareta klagerett fra student ved utdanningsinstitusjon som er godkjent av NFRT.
  • Ved brudd på etisk regelverk i yrkesfaglig adferd skal fagetisk råd uttale seg overfor styret om medlemmer som i sin utøvelse av regresjonsterapi har opptrådt i strid med forbundets etiske regler.
  • Fagetisk råd kan etter ønske fra medlem bistå medlem i fagetiske spørsmål tilknyttet medlemmets regresjonsvirksomhet.
  • Andre oppgaver etter forespørsel fra styret.

Faglig/Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i styret. Det fagetiske rådets innstilling til vedtak skal snarest oversendes styret, som fatter vedtak.

Faglig/Fagetisk råd skal samarbeide med styret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.