Etikk

Medlemmer av NFRT skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at regresjonsterapi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive behandling med regresjonsterapi, og den enkelte forplikter seg til egenbehandling når det er nødvendig
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NFRT eller regresjonsterapeuter som gruppe i vanry
 • Passe på at terapeutens egne private følelser, interesser og behov ikke forstyrrer terapiprosessen.
 • Passe på at andre roller klient og terapeut har til hverandre ikke forstyrrer terapiprosessen.