Regresjonsterapi

Beskrivelse av metoden
Glemte eller fortrengte opplevelser og minner som ligger lagret i underbevisstheten er utgangspunkt for regresjonsterapi. Ved hjelp av ulike teknikker tilbakeføres sinnet til tidligere hendelser og fortrengte minner, som virker forstyrrende. Det kan være opplevelser fra barndom, fødsel, fostertilværelse eller tidligere liv.

Om man faktisk har levd tidligere liv eller om disse erfaringene oppstår som et bilde på noe annet, er det delte holdninger til. Om bildene som dukker opp er faktiske minner fra tidligere liv eller symbolske bilder, spiller for terapiens effektivitet ingen rolle.

I behandlingene blir man bevisstgjort tidligere hendelser og man får dermed mulighet til å forløse eller bearbeide disse. Målet er å gi klientene bedre livskvalitet.

Når anvendes regresjonsterapi?
Minner som ligger lagret i underbevisstheten kan gi plager uten at man forstår årsakssammenhengen. Det kan dreie seg om smerter, frykt for noe, fobier eller mangel på energi. Det kan også hende at man opplever stagnasjon i livet, eller et mønster som gjentar seg.
Noen oppsøker også regresjonsterapeuter av nysgjerrighet for tidligere liv og ønske om personlig utvikling.

Anvendelse – hvilke problemer kan hjelpes
Minner som ligger lagret i underbevisstheten kan gi plager uten at man forstår årsakssammenhengen. Det kan dreie seg om smerter, frykt for noe, fobier eller mangel på energi. Noen kommer fordi de opplever stagnasjon i livet, eller stadige gjentakelser av de samme mønstrene.

Noen oppsøker regresjonsterapeut av nysgjerrighet knyttet til informasjon om tidligere liv.

Beskrivelse av behandling
Behandling innebærer at man gjenopplever erfaringer og fortrengte minner fra fortiden. 

Innledning av behandling
Behandleren kan bruke ulike teknikker for å føre klienten inn i en dyp avspenning. 
Klienten sitter eller ligger avslappet og ledes inni opplevelsen ved ulike meditasjonsliknende teknikker.

Hvor mange behandlinger
Hvor mange behandlinger man trenger varierer blant annet etter hvor mange temaer man ønsker å arbeide med. For noen er det nok med en behandling, mens andre har behov for flere.

Forsiktighetsregel
Man vet ikke på forhånd hvilke erfaringer som vil komme opp under en regresjon. Det er mulig å komme i kontakt med hendelser som vekker sterke reaksjoner. Personer i psykisk ubalanse, gravide, epileptikere og mennesker med alvorlige hjerteproblemer frarådes derfor regresjoner.

Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64#:~:text=Lovens%20form%C3%A5l%20er%20%C3%A5%20bidra,til%20%C3%A5%20ut%C3%B8ve%20slik%20behandling.

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende etikk og pasientbehandling.
Regresjonsterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

Utdanning
Private skoler som tilbyr utdanning i regresjonsterapi kan ha ulikt innhold og lengde.
Psykologer og psykoterapeuter benytter ofte regresjonsterapi i sin praksis. Her er oversikt over godkjente utdanninger innen regresjonsterapi.

Finn behandler – veileder
Behandleroversikten Finn din terapeut brukes for å finne fram til utøver. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.