Vedtekter

Vedtekter og etiske retningslinjer for Norsk forbund for regresjonsterapi pr. 27.4.19

Kapittel 1 BAKGRUNN

 • 1 NAVN

Forbundets navn er Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT)

 • 2 GRUNNLAG OG DEFINISJON

Regresjonsterapi er en tradisjonell, helhetlig mellommenneskelig prosess, hvor en ved velutviklede teknikker og metoder søker å hjelpe mennesker til bedre livskvalitet.

 • 3 FORMÅL
  NFRT er en interesseorganisasjon som skal arbeide for
 • å skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer
 • å styrke regresjonsterapeutene enkeltvis og som gruppe
 • å yte forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant medlemmene
 • å bidra til forståelse av regresjonsterapi som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet
 • å få aksept for regresjonsterapi som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt helsemessig behandlingstilbud i Norge
 • å få regresjonsterapi tilgjengelig for alle mennesker, i samsvar med menneskets grunnleggende rett til å bestemme over egen helse og eget liv
 • å bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i medisin og terapi.

KAPITTEL 2 MEDLEMMER
§ 4 MEDLEMSKAP

NFRT har tre medlemskategorier: A) Regresjonsterapeuter, B) Studentmedlemmer og C) Støttemedlemmer

 1. a) Regresjonsterapeuter
 • Tildelt vitnemål for regresjonsterapeututdanning som tilfredsstiller NFRTs til enhver tid gjeldende krav/regler.
 • Gjennomført VEKS-kurs innenfor følgende emner: Vitenskap, etiske problemstillinger i regresjonspraksisen, klientkommunikasjon og aktuell lovgivning.

Regresjonsterapeuter kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund, som gir momsfritak på behandlingen.

 1. b) Studentmedlemmer
  Medlemskap kan søkes av alle som er under utdanning. Kun studentmedlemmer som har fullført kurshelgene, har stemmerett. Studenter kan være studentmedlemmer i 2 – to – år etter å ha fullført siste kurshelg.
 2. c) Støttemedlemmer
  Åpent for alle som ønsker å støtte NFRT’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive regresjonsterapeuter kan ikke inneha støttemedlemsskap.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i regresjonsterapi foretas av NFRT.

Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som regresjonsterapeut.

§5 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER

 1. a)Kun terapeutmedlemmer kan annonsere med medlemstilknytning til Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT) i forbindelse med markedsføring av sin virksomhet i egne eller felles brosjyrer, på hjemmesider, på stands, i artikler, ved kursvirksomhet etc.

Kun terapeutmedlemmer kan benytte forbundets logo for å dokumentere medlemskap i forbundet. All annen bruk av forbundets logo skal godkjennes av styret.

Alle medlemmer, unntatt støttemedlemmer og studenter, kan fremme saker overfor regionale lag, Fagetisk råd og årsmøtet, og har adgang til årsmøtet med lik stemmerett.

Dokumentasjonsplikt

 1. b) Alle medlemmer av NFRT er forpliktet til å dokumentere sitt arbeid med klienter. Opptegnelsen skal minimum inneholde:
 • Navn, adresse, telefonnummer og dato for kunsultasjon.

I tillegg anbefales:

 • Angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen
 • Tilråding, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
 • Tidspunkt for 1. gangs kontakt og videre undersøkelser av pasienten/klienten

Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares i minimum 5 år.

Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. tilhørende forskrifter om markedsføring og Lov om regler for oppbevaring av personopplysninger.

Terapeuten må også overholde regler om meldeplikt til Datatilsynet. Meldeskjema til utfylling her: https://www.datatilsynet.no/personvern/Melding-og-konsesjon/

Regresjonsterapeuter plikter selv å innrette sin virksomhet på en tilfredsstillende måte i forhold til dokumentasjon av inntekter og kostnader i samsvar med regelverk for regnskapsføring og/eller noteringer.

Regresjonsterapeuter plikter selv å avklare eventuell skatteplikt tilknyttet sin virksomhet, samt selv handle i samsvar med resultat av avklaring om skatteplikt.

§ 6 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den ordinære kontingenten skal være innbetalt til NFRT’s konto senest dagen før årsmøtet finner sted. Uten innbetalt kontingent, er man på årsmøtet ikke vedtaksfør. Styret sender ut purring ved sen betaling og det påføres renter. Medlemskapet i NFRT gjelder til det blir oppsagt. Styrets leder og sekretær er fritatt kontingent. Leder får betalt reise tur/retur årsmøtet.

Kontingent:
Studentmedlemmer kroner 500,-.
Terapeutmedlemmer kroner 800,-.

Nye medlemmer som kommer til etter 1. september, betaler halv medlemskontingent frem til neste forfall.

Studentmedlemmer som går over til terapeutmedlemmer etter 1. september, betaler halv tilleggskontingent.

KAPETTEL 3 OVERHOLDELSE AV MYNDIGHETENES KRAV TIL ETISK FORSVARLIGHET

(ref. LOV 2003-06-27 nr 64: Lov om alternativ behandling av sykdom mv. og Forskrift 2003-12-11 nr 1500 Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.)

 • 7 NFRT’S ETISKE REGLER

Medlemmer av NFRT skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at regresjonsterapi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive behandling med regresjonsterapi
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NFRT eller regresjonsterapeuter som gruppe i vanry
 • 8 FAGETISK RÅD

Bakgrunnen for opprettelse av Fagetisk råd er tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, med krav om at NFRT som en godkjent utøverorganisasjon må ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler.

8 a) Fagetisk råd (FER) sine 3 medlemmer består av:

 • 2 rådsmedlemmer valgt av årsmøtet for en periode på to år.
 • 1 rådsmedlem bør være forbundets sekretær med ansvar for koordinering av det administrative arbeidet tilknyttet det fagetiske rådets oppgaver. Betingelsen er at vedkommende er vanlig medlem av NFRT.
 • 1 varamedlem valgt av årsmøtet for 1 år.Det fagetiske rådet konstituerer seg selv.

Rådgivende faglig organ

Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av regresjonsterapi ifølge myndighetenes anbefaling. Fagetisk råd er underlagt styret og skal rapportere til styret etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Arbeidsoppgaver for Fagetisk råd:

 • Forberede innstilling tilknyttet søknad fra terapeuter som har utdanning fra skoler som NFRT ikke har godkjent.
 • Ivareta klagerett fra pasient/klient på regresjonsterapeut og forberede sak etter rutine vedtatt av årsmøtet.
 • Ved brudd på etisk regelverk i yrkesfaglig adferd skal fagetisk råd uttale seg overfor styret om medlemmer som i sin utøvelse av regresjonsterapi har opptrådt i strid med forbundets etiske regler.
 • Fagetisk råd kan etter ønske fra medlem bistå medlem i fagetiske spørsmål tilknyttet medlemmets regresjonsvirksomhet.
 • Andre oppgaver etter forespørsel fra styret.

Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i styret. Det fagetiske rådets innstilling til vedtak skal snarest oversendes styret, som fatter vedtak.

Fagetisk råd skal samarbeide med styret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.

8 b) KOMITÉ FOR EVALUERING/KVALITETSSIKRING AV EKSISTERENDE OG NYE UTDANNINGSINSTITUSJONER

Komiteen er et rådgivende organ for styret. Komiteen er et organ for evaluering og kvalitetssikring av godkjente utdanningsinstitusjoner. Den skal også utrede/ innstille nye utdanningsinstitusjoner for godkjenning i styret. Komiteen har som målsetting at godkjente og nye utdanningsinstitusjoner skal holde høy faglig kvalitet i henhold til NFRT’s utdanningsplattform. Komiteen består av 2 – 5 representanter som må være godkjente terapeutmedlemmer, jobbet med regresjonsterapi og vært medlem av NFRT i minimum 3 år. Representantene velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

KAPITTEL 4 ORGANISASJON

 • 9 ORGANISASJON

Forbundets faste organer er:
Årsmøtet
Styret
Fagetisk råd (FER) og utdanningskomité
Valgkomité

Forbundets medlemmer kan i samråd med styret opprette lokalavdelinger. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets årsmøte, vedtekter, etiske regelverk og styret.

 • 10 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forbundets øverste myndighet.

 • Ordinært årsmøte avholdes årlig innen 1. juli.
 • Innkalling skal skje skriftlig til forbundets medlemmer med minst 4 ukers varsel.
 • Innkallingen skal inneholde dagsorden, revidert regnskap, budsjett, årsmelding fra styret samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være skriftlig, signert og sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal sendes medlemmene fra styret senest 2 uker før møtet.

Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem. Medlemmer som ikke har mulighet til å møte opp på årsmøtet, kan delta via Skype. Forhåndsstemmer må sendes inn til styret innen 10 dager før årsmøtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Fremlegging og godkjenning av revidert årsregnskap
 • Innkomne saker
 • Fremlegging og godkjenning av budsjett
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av leder samt 2 – 4 medlemmer og 1 – 2 varamedlemmer til styret
 • Valg av 2 medlemmer til Fagetisk råd
 • Oppnevnelse av valgkomité
 • Oppnevnelse av revisor
 • Fastsettelse av styrets og fagetisk råds honorarer

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de som har møtt, enten selv eller ved fullmakt. Fortegnelsen skal angi hvem hver av dem representerer. Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av årsmøtet. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av styret. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak fra styret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 6 ukers varsel.

 • 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte:

 • Etter vedtak fra styret, når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner som er av vesentlig betydning for forbundet.
 • Eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes med minst 3 ukers varsel. Det er bare det bestemte temaet/saken som er årsak til innkallingen, som kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

Vedtektsendringer kan bare vedtas av et ordinært innkalt årsmøte og må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene trer i kraft straks etter vedtak på årsmøtet.

 • 12 STYRET

Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte og har ansvar for daglig drift i forbundet. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Styrets honorar fastsettes av årsmøtet. Styrets varamedlemmer blir godtgjort gjennom ikke å betale kontingent for varaperioden, samt etter avregning for omfanget av varadeltakelse i styret ut fra andre medlemmers frafall.

Styrets oppgaver

 • Samarbeide med myndigheter sentralt og lokalt.
 • Planlegge og gjennomføre forbundets aktiviteter som fremkommer av forbundets planer.
 • Til enhver tid sørge for at forbundets rutiner og prosedyrer er oppdatert i henhold til gjeldende praksis og lover.
 • Gi informasjon og holde medlemmene oppdatert om aktuelle endringer.
 • Sørge for at forbundet gir medlemmene tilbud om aktuelle kurs.
 • Innkalle og gjennomføre årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte.
 • Styret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.

Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til aktuelt lovverk.

Kun styret kan gi tillatelse til å bruke NFRTs organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 – 5 medlemmer (leder og 2 – 4 styremedlemmer samt 1 – 2 varamedlemmer). Leder og medlemmer stiller til valg hvert andre år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktig saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Forbundets medlemmer kan i samråd med årsmøtet opprette lokale nettverksgrupper i hver landsdel. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets årsmøte, vedtekter, etiske regelverk og styret.

Styrets sammensetning skal bestrebes å bestå av like mange representanter fra hver av de godkjente utdanningsinstitusjoner. Eier/leder av skolen har ikke anledning til å sitte i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgperioden er for 2 år. Leder stiller til valg hvert år, resten av styret hvert annet år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret bør ha god landsrepresentasjon.

Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Årsmøtet 2016 vedtok en tidsbestemt dispensasjon fra vedtektene som sier at «Eier av skolen ikke har anledning til å sitte i styret»; Det vedtas å utvide dispensasjonen inntil videre.

 • 13 SAMARBEID
  Forbundet kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets målsetninger.
 • 14 ØKONOMISK GODTGJØRELSE

Arbeid utført for forbundet anses som frivillig. Dokumenterte utgifter kan dekkes etter godkjenning av styret.

 • 15 UTELUKKELSE/EKSKLUSJON AV MEDLEM

Utelukkelse fra NFRT for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon fra NFRT kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide forbundets målsetninger, brudd på forbundets handlingsregler eller bestemmelser som klart angir overtredelser, ved å sette forbundet eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad. Styret kan etter vedtak utelukke eller ekskludere medlemmer og lag med øyeblikkelig virkning. Styret har en undersøkelsesplikt slik at saken er tilstrekkelig belyst og saklig begrunnet i henhold til alminnelige rettsgrunnsetninger før vedtak om eksklusjon fattes. Styret skal informere berørt medlem/medlemmer om vedtaket, uten ugrunnet opphold. Dersom forbundet i tidligere tilfeller har akseptert lignende adferd som et grunnlag for eksklusjon av andre medlemmer, må eksklusjonsadgangen normalt være stengt. Unntak er der styret har diskutert en innstramming av praksisen eller styret på annen måte har gjort det kjent at fremtidige brudd vil bli bedømt strengere. Ekskluderte medlemmer har klagerett i henhold til gjeldende prosedyre som er Konfliktrådet i Oslo.

 • 16 KLAGERETT

Enhver klient/pasient har rett til å klage på et medlems yrkesfaglige adferd. Klagen sendes til styret for NFRT som i sin tur vil oversende den til Fagetisk Råd for behandlig.

 • 17 VALGKOMITEEN

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av to medlemmer.

Valgkomiteen innstiller til de valg som skal skje under årsmøtet. Innstillingen skal foreligge ved årsmøtets begynnelse. Valgkomiteen fører protokoll som fremlegges for styret. Medlemmer i styret kan ikke sitte i valgkomiteen. Dersom en av valgkomiteens medlemmer stiller til valg i styret, må vedkommende gå ut av komiteen. Varamedlem trer da inn.

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på medlemmer av forbundet til verv i styret, fagetisk råd og valgkomiteen til årsmøte.

Valgkomiteen er uavhengig av styret. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder. Lederen i valgkomiteen sitter i to år.

Konstituering.
Valgkomiteen trer i funksjon umiddelbart etter årsmøtet, og fungerer frem til neste årsmøtes avslutning. Gjenvalg kan skje.

 • Komiteen informerer om de valg som skal finne sted under årsmøtet.
 • Denne informasjonen gis skriftlig til styret og eventuelle lokalgrupper. Valgkomiteen skal minst seks uker før valg finner sted, gi informasjon til medlemmene om valget.
 • Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest en måned før årsmøtet avholdes.
 • Kandidatene som foreslås, må ha erklært seg villige til å motta valg.
 • Valgkomiteen utarbeider en god presentasjon av kandidatene.
 • Umiddelbart før hvert valg redegjør komiteens leder for valgkomiteens innstilling.
 • 18 OPPLØSNING AV FORBUNDET

  Oppløsning av forbundet kan kun vedtas av årsmøte hvor minimum 75% av medlemmene er fremmøtt. Oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I stedet for fysisk fremmøte kan det innleveres forhåndsstemmer senest 1 uke før årsmøtet starter. Årsmøtet bestemmer anvendelsen av forbundets midler og utstyr.