Vedtekter

Vedtekter og etiske retningslinjer
for Norsk forbund for regresjonsterapi pr. 2.3.2017

§    1 NAVN
Forbundets navn er Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT)

§   2 FORMÅL
NFRT er en interesseorganisasjon som skal arbeide for

 • å skape et forum for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer
 • å styrke regresjonsterapeutene enkeltvis og som gruppe
 • å yte forsvarlig og ansvarsbevisst virksomhet basert på høy faglig og etisk standard blant medlemmene
 • å bidra til forståelse av regresjonsterapi som en naturlig, verdifull og helsefremmende terapiform som har sin rettmessige plass i samfunnet
 • å få aksept av regresjonsterapi som en seriøs virksomhet innenfor rammen av et mangfoldig og fritt helsemessig behandlingstilbud i Norge
 • å få regresjonsterapi tilgjengelig for alle mennesker, i samsvar med menneskets grunnleggende rett til å bestemme over egen helse og eget liv,
 • å bidra til å fremme og integrere en helhetstenkning i medisin og terapi.

§    3 GRUNNLAG OG DEFINISJON

Regresjonsterapi er en helhetlig behandlingsform hvor en ved fysiske, psykiske og åndelige          behandlingsmetoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet.                   Regresjonsterapi baserer seg på at bevissthetens åndelige eller ikke-fysiske dimensjon anses    som en naturlig og integrert del av livet.

§    4 MEDLEMSKAP

NFRT har tre medlemskategorier: A) Regresjonsterapeuter, B) Studentmedlemmer og C) Støttemedlemmer

a) Regresjonsterapeuter

 • Tildelt vitnemål for regresjonsterapeututdanning som tilfredsstiller NFRTs til enhver tid gjeldende krav/regler.
 • Gjennomført VEKS-kurs innenfor følgende emner: Vitenskap, etiske problemstillinger i regresjonspraksisen, klientkommunikasjon og aktuell lovgivning.

Regresjonsterapeuter kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund, som gir momsfritak på behandlingen

b) Studentmedlemmer
Medlemskap kan søkes av alle som er under utdanning. Kun studentmedlemmer som har fullført kurshelgene, har stemmerett. Studenter kan være studentmedlemmer i 2 – to – år etter å ha fullført siste kurshelg

c) Støttemedlemmer
Åpent for alle som ønsker å støtte NFRT’s arbeide. Støttemedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. Aktive regresjonsterapeuter kan ikke inneha støttemedlemsskap.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i regresjonsterapi foretas av NFRT.

Medlemmer forplikter seg til å overholde forbundets vedtekter og etiske regler, og bekrefter dette ved sin underskrift. Dette gjelder i all virksomhet som regresjonsterapeut.

 

§      5 ORGANISASJON

Forbundets faste organer er:
Årsmøtet
Styret
Fagetisk råd og utdanningskomité
Valgkomité

Forbundets medlemmer kan i samråd med styret opprette lokalavdelinger. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets årsmøte, vedtekter, etiske regelverk og styre.

§     6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forbundets øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes årlig innen 1. juli. Innkalling skal skje skriftlig til forbundets medlemmer med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, revidert regnskap, budsjett, årsmelding fra styret samt tid og sted for møtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være skriftlig, signert og sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal sendes medlemmene fra styret senest 2 uker før møtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet:
Valg av ordstyrer
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
Årsmelding
Fremlegging og godkjenning av revidert årsregnskap
Fremlegging og godkjenning av budsjett
Fastsettelse av kontingent
Innkomne saker
Valg av leder samt 2 til 4 medlemmer og 1 til 2 varamedlemmer til styret
Valg av 3 medlemmer til Fagetisk råd
Oppnevnelse av valgkomité
Oppnevnelse av revisor

Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av styret. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak fra styret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 6 ukers varsel.

§      7 STYRET

Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Kun styret kan bruke NFRTs organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 til 8 medlemmer (leder og 2 til 7 styremedlemmer) samt 1 til 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal bestrebes å bestå av like mange representanter fra hver godkjente utdannings institusjon. Eier/leder av skolen har ikke anledning til å sitte i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgperioden er for 2 år. Leder stiller til valg hvert år, resten av styret hvert annet år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret bør ha god landsrepresentasjon.

Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Årsmøtet 2016 vedtok en tidsbestemt dispensasjon fra vedtektene som sier at «Eier av skolen ikke har anledning til å sitte i styret»; Det gis dispensasjon på to år fra årsmøtet i 2016.

§      8 FAGETISK RÅD

Bakgrunnen for opprettelse av Fagetisk råd er tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, med krav om at NFRT som en godkjent utøverorganisasjon må ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler.

Fagetisk råd har 3 medlemmer:

 • 2 rådsmedlemmer valgt av årsmøtet for en periode på to år.
 • 1 rådsmedlem som er forbundets sekretær med ansvar for koordinering av det administrative arbeidet tilknyttet det fagetiske rådets oppgaver. Betingelsen er at vedkommende er vanlig medlem av NFRT.
 • 1 varamedlem valgt av årsmøtet for 1 år.

Det fagetiske rådet konstituerer seg selv.

Rådgivende faglig organ

Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av regresjonsterapi ifølge myndighetenes anbefaling. Fagetisk råd er underlagt styret og skal rapportere til styret etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Arbeidsoppgaver for Fagetisk råd:

 • Ivareta klagerett fra pasient/klient på regresjonsterapeut og forberede sak etter rutine vedtatt av årsmøtet.
 • Ved brudd på etisk regelverk i yrkesfaglig adferd skal fagetisk råd uttale seg overfor styret om medlemmer som i sin utøvelse av regresjonsterapi har opptrådt i strid med forbundets etiske regler.
 • Fagetisk råd kan etter ønske fra medlem bistå medlem i fagetiske spørsmål tilknyttet medlemmets regresjonsvirksomhet.

Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i styret. Det fagetiske rådets innstilling til vedtak skal snarest oversendes styret, som fatter vedtak.

Fagetisk råd skal samarbeide med styret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.

§      8 b) KOMITÉ FOR EVALUERING/KVALITETSSIKRING AV EKSISTERENDE OG NYE     UTDANNINGSINSTITUSJONER

Komiteen er et rådgivende organ for styret. Komiteen er et organ for evaluering og kvalitetssikring av godkjente utdannings institusjoner. Den skal også utrede/ innstille nye utdannings institusjoner for godkjenning i styret. Komiteen har som målsetting at godkjente og nye utdanningsinstitusjoner skal holde høy faglig kvalitet i henhold til NFRT’s utdannings plattform. Komiteen består av 2 – 5 representanter som må være godkjente terapeut medlemmer, jobbet med regresjonsterapi og vært medlem av NFRT i minimum 3 år. Representantene velges av årsmøtet for en periode på 2 år.

§      9 KLAGERETT

Enhver klient/pasient har rett til å klage på et medlems yrkesfaglige adferd. Klagen sendes til styret for NFRT som i sin tur vil oversende den til Fagetisk Råd for behandlig.

§      10 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet er gyldig når kontingent er innbetalt til NFRTs konto innen utgangen av februar hvert år.

Nye medlemmer som kommer til etter 1. september, betaler halv medlemskontingent frem til neste forfall.

Studentmedlemmer som går over til terapeutmedlemmer etter 1. september, betaler halv tilleggskontingent.

§       11 MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER
a) Kun terapeutmedlemmer kan annonsere med medlemstilknytning til Norsk forbund for regresjonsterapi (NFRT) i forbindelse med markedsføring av sin virksomhet i egne eller felles brosjyrer, på hjemmesider, på stands, i artikler, ved kursvirksomhet etc.

Kun terapeutmedlemmer kan benytte forbundets logo for å dokumentere medlemskap i forbundet. All annen bruk av forbundets logo skal godkjennes av styret.

Alle medlemmer kan fremme saker overfor lokalavdelinger, styret og Fagetisk Råd, og har adgang til årsmøtet med lik stemmerett.

b) Alle medlemmer plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med klienter. Opptegnelsen skal minimum inneholde:

 • Navn, alder/fødselsdato og adresse
 • Angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen
 • Tilråding, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
 • Tidspunkt for 1. gangs kontakt og videre undersøkelser av pasienten/klienten

Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares i minimum 5 år.

Terapeuten plikter å behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med Personopplysningsregelverket:

Terapeuten må også overholde regler om meldeplikt til Datatilsynet. Meldeskjema til utfylling her: https://www.datatilsynet.no/personvern/Melding-og-konsesjon/

Regresjonsterapeuter plikter selv å innrette sin virksomhet på en tilfredsstillende måte i forhold til dokumentasjon av inntekter og kostnader i samsvar med regelverk for regnskapsføring og/eller noteringer.

Regresjonsterapeuter plikter selv å avklare eventuell skatteplikt tilknyttet sin virksomhet, samt selv handle i samsvar med resultat av avklaring om skatteplikt.

§      12 NFRT’S ETISKE REGLER
Medlemmer av NFRT skal:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at regresjonsterapi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive behandling med regresjonsterapi
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter NFRT eller regresjonsterapeuter som gruppe i vanry
 • § 13 UTELUKKELSE/EKSKLUSJONUtelukkelse for kortere eller lengre tidsrom, eller eksklusjon kan skje ved brudd på etisk regelverk, ved å motarbeide forbundets vedtekter, ved å sette forbundets godkjente utdanningsinstitusjoner eller dets medlemmer i vanry eller ved å ha gitt misvisende informasjon ved medlemssøknad fra andre utdanningsinstitusjoner. Styret kan utelukke eller ekskludere medlemmer og/eller utdanningsinstitusjoner med øyeblikkelig virkning. Første årsmøte deretter skal orienteres om vedtaket. Utelukkede eller ekskluderte medlemmer og/eller utdanningsinstitusjoner kan anke vedtaket til årsmøtet.§
 • 14 ØKONOMISK GODTGJØRELSE
  Arbeid utført for forbundet av tillitsvalgte og andre anses som frivillig. Dokumenterte utgifter kan dekkes etter godkjenning av styret.
 • § 15 SAMARBEIDForbundet kan samarbeide med andre organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt i samsvar med forbundets vedtekter.

  §  16 OPPLØSNING AV FORBUNDET
  Oppløsning av forbundet kan kun vedtas av årsmøte hvor minimum 75% av medlemmene er fremmøtt. Oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I stedet for fysisk fremmøte kan det innleveres forhåndsstemmer senest 1 uke før årsmøtet starter. Årsmøtet bestemmer anvendelsen av forbundets midler og utstyr.