NFRT Styret

§ 12 Styret
Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte og har ansvar for den daglige drift i forbundet. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Styrets honorar fastsettes av årsmøtet. Styrets varamedlemmer blir godtgjort gjennom ikke å betale kontingent for varaperioden, samt etter avregning for omfanget av varadeltakelsen i styret ut fra andre medlemmers frafall.
Styrets oppgaver
• Samarbeide med myndigheter sentralt og lokalt.
• Planlegge og gjennomføre forbundets aktiviteter som fremkommer av forbundets planer.
• Til enhver tid sørge for at forbundets rutiner og prosedyrer er oppdatert i henhold til gjeldene praksis og lover.
• Gi informasjon og holde medlemmer oppdatert om aktuelle endringer.
• Sørge for at forbundet gir medlemmene tilbud om aktuelle kurs.
• Innkalle og gjennomføre årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte.
• Styret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.
Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til aktuelt lovverk.
Kun styret kan gi tillatelse til å bruke NFRT’s organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.
Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 til 5 medlemmer (leder og 2 til 4 styremedlemmer samt 1 til 2 varamedlemmer) Leder og medlemmer stiller til valg hvert andre år. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.
Forbundets medlemmer kan i samråd med årsmøte opprette lokale nettverksgrupper i hver landsdel. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets årsmøte, vedtekter, etiske regelverk og styre.
Årsmøtet 2016 vedtok en tidsbestemt dispensasjon fra vedtektene som sier at «Eier av skole ikke har anledning til å sitte i styret»: Det vedtas å utvide dispensasjonen inntil videre.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Styremedlem: Ingerlill Moneel
Sekretær: Gudrun Sandnes
Kasserer: Trond Rasmussen
Varaer: Marit Kjus Garden, Berit Wiencke