NFRT Styret

Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Kun styret kan bruke NFRTs organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 til 8 medlemmer (leder og 2 til 7 styremedlemmer) samt 1 til 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal bestrebes å bestå av like mange representanter fra hver godkjente utdannings institusjon.

Eier/leder av skolen har ikke anledning til å sitte i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgperioden er for 2 år. Leder stiller til valg hvert år, resten av styret hvert annet år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret bør ha god landsrepresentasjon.

Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Årsmøtet 2016 vedtok en tidsbestemt dispensasjon fra vedtektene som sier at «Eier av skolen ikke har anledning til å sitte i styret»; Det gis dispensasjon på to år fra årsmøtet i 2016.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Sekretær: Lisbeth Lyngaas
Kasserer: Trond Rasmussen
Styret: Gudrun Sanden
Vara: Tom Børre Olaussen