NFRT Styret

§ 12 STYRET

Styret er forbundets øverste organ mellom hvert årsmøte og har ansvar for daglig drift i forbundet. Styret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet. Styrets honorar fastsettes av årsmøtet. Styrets varamedlemmer blir godtgjort gjennom ikke å betale kontingent for varaperioden, samt etter avregning for omfanget av varadeltakelse i styret ut fra andre medlemmers frafall.

Styrets oppgaver

  • Samarbeide med myndigheter sentralt og lokalt.
  • Planlegge og gjennomføre forbundets aktiviteter som fremkommer av forbundets planer.
  • Til enhver tid sørge for at forbundets rutiner og prosedyrer er oppdatert i henhold til gjeldende praksis og lover.
  • Gi informasjon og holde medlemmene oppdatert om aktuelle endringer.
  • Sørge for at forbundet gir medlemmene tilbud om aktuelle kurs.
  • Innkalle og gjennomføre årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte.
  • Styret skal informere valgkomiteen om hvilke verv som skal besettes fra år til år.

Styret har fullmakt til å foreta nødvendige endringer av rutiner og organisasjon for å holde forbundet oppdatert i henhold til aktuelt lovverk.

Kun styret kan gi tillatelse til å bruke NFRTs organisasjonsnummer og logo på brevhoder og annet.

Styret velges ved alminnelig flertall, og består av 3 – 5 medlemmer (leder og 2 – 4 styremedlemmer samt 1 – 2 varamedlemmer). Leder og medlemmer stiller til valg hvert andre år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktig saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg knyttet til bestemte arbeidsoppgaver. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Forbundets medlemmer kan i samråd med årsmøtet opprette lokale nettverksgrupper i hver landsdel. Disse er administrativt og økonomisk selvstyrte enheter, men formelt underlagt forbundets årsmøte, vedtekter, etiske regelverk og styret.

Styrets sammensetning skal bestrebes å bestå av like mange representanter fra hver av de godkjente utdanningsinstitusjoner. Eier/leder av skolen har ikke anledning til å sitte i styret. Styret konstituerer seg selv. Valgperioden er for 2 år. Leder stiller til valg hvert år, resten av styret hvert annet år. Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg. Ved lik stemmegivning avgjør leders dobbeltstemme. Styret bør ha god landsrepresentasjon.

Styret skal føre møteprotokoll. Styret kan sende viktige saker til veiledende uravstemning blant medlemmene. Styret kan opprette arbeidsutvalg. Disse skal være underlagt og rapportere til styret.

Årsmøtet 2016 vedtok en tidsbestemt dispensasjon fra vedtektene som sier at «Eier av skolen ikke har anledning til å sitte i styret»; Det vedtas å utvide dispensasjonen inntil videre.

STYRETS MEDLEMMER – (mail til styret: Styret@regresjonsterapi.no)
Leder: Trine Lise Kamela Stjernholm e-post: tlkstjernholm@gmail.com
Styremedlem: Karin Danneker
Sekretær: Gudrun Sanden
Kasserer: Trond Rasmussen
Vara: Berit Wiencke