Fagetisk råd

§ 8 FAGETISK RÅD

Bakgrunnen for opprettelse av Fagetisk råd er tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, med krav om at NFRT som en godkjent utøverorganisasjon må ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter/klienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd med mulighet for å vurdere utelukkelse av medlemmer som utviser yrkesfaglig adferd i strid med de yrkesetiske regler.

8 a) Fagetisk råd (FER) sine 3 medlemmer består av:

2 rådsmedlemmer valgt av årsmøtet for en periode på to år.1 rådsmedlem bør være forbundets sekretær med ansvar for koordinering av det administrative arbeidet tilknyttet det fagetiske rådets oppgaver. Betingelsen er at vedkommende er vanlig medlem av NFRT.
1 varamedlem valgt av årsmøtet for 1 år.
Det fagetiske rådet konstituerer seg selv.

Rådgivende faglig organ

Fagetisk råd er et rådgivende organ tilknyttet den faglige utøvelsen av regresjonsterapi ifølge myndighetenes anbefaling. Fagetisk råd er underlagt styret og skal rapportere til styret etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Arbeidsoppgaver for Fagetisk råd:

  • Forberede innstilling tilknyttet søknad om medlemskap i NFRT fra terapeuter som har sin utdanning fra skoler som NFRT ikke har godkjent.
  • Ivareta klagerett fra pasient/klient på regresjonsterapeut og forberede sak etter rutine vedtatt av årsmøtet.
  • Ved brudd på etisk regelverk i yrkesfaglig adferd skal fagetisk råd uttale seg overfor styret om medlemmer som i sin utøvelse av regresjonsterapi har opptrådt i strid med forbundets etiske regler.
  • Fagetisk råd kan etter ønske fra medlem bistå medlem i fagetiske spørsmål tilknyttet medlemmets regresjonsvirksomhet.
  • Andre oppgaver etter forespørsel fra styret.

Fagetisk råd skal undersøke og forberede sine saker etter enhver tids gjeldende rutiner og fremlegge sine innstillinger til behandling i styret. Det fagetiske rådets innstilling til vedtak skal snarest oversendes styret, som fatter vedtak.

Fagetisk råd skal samarbeide med styret i arbeidet med vedlikehold og oppdatering av gode rutiner for saksbehandling og godkjenningsprosedyrer og at disse til enhver tid er i overensstemmelse med myndighetenes krav.