Årsmøte

§ 10 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forbundets øverste myndighet.

 • Ordinært årsmøte avholdes årlig innen 1. juli.
 • Innkalling skal skje skriftlig til forbundets medlemmer med minst  4 ukers varsel.
 • Innkallingen skal inneholde dagsorden, revidert regnskap, budsjett, årsmelding fra styret samt tid og sted for møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være skriftlig, signert og sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal sendes medlemmene fra styret senest 2 uker før møtet.

Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet, kan gi fullmakt til et annet medlem. Medlemmer som ikke har mulighet til å møte opp på årsmøtet, kan delta via Skype. Forhåndsstemmer må sendes inn til styret innen 10 dager før årsmøtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet:

 • Valg av ordstyrer
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokoll
 • Årsmelding
 • Fremlegging og godkjenning av revidert årsregnskap
 • Innkomne saker
 • Fremlegging og godkjenning av budsjett
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av leder samt 2 – 4 medlemmer og 1 – 2 varamedlemmer til styret
 • Valg av 2 medlemmer til Fagetisk råd
 • Oppnevnelse av valgkomité
 • Oppnevnelse av revisor
 • Fastsettelse av styrets og fagetisk råds honorarer

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de som har møtt, enten selv eller ved fullmakt. Fortegnelsen skal angi hvem hver av dem representerer. Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av årsmøtet. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Avgjørelser i vanlige saker skjer ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer. Stemmegivning kan skje ved skriftlig forhåndsstemme etter prosedyre bestemt av styret. Skriftlig avstemning ved valg på årsmøtet skal skje dersom ett eller flere medlemmer ønsker dette.
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter vedtak fra styret eller etter forlangende fra minst 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 6 ukers varsel.

§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte:

 • Etter vedtak fra styret, når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner som er av vesentlig betydning for forbundet.
 • Eller når 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes med minst 3 ukers varsel. Det er bare det bestemte temaet/saken som er årsak til innkallingen, som kan behandles på det ekstraordinære årsmøtet.

Vedtektsendringer kan bare vedtas av et ordinært innkalt årsmøte og må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektene trer i kraft straks etter vedtak på årsmøtet.